Aller au contenu

Programme TV de Rai 3

Ce soir à la TV

Programme TV du Mardi 14 juillet 2020

00:20 35mn Culture & Documentaire

Digital World Scuol@ Maturità

00:55 305mn Indeterminé

RaiNews24

06:00 120mn Indeterminé

RaiNews24

08:00 120mn Indeterminé

Agorà Estate 2020

10:00 55mn Indeterminé

Mi manda Raitre Estate

10:55 5mn Culture & Documentaire

Rai Parlamento Spaziolibero

11:00 55mn Indeterminé

Tutta salute - A gentile richiesta

11:55 20mn Indeterminé

Meteo 3 - TG3

12:15 60mn Indeterminé

Quante Storie

13:15 45mn Culture & Documentaire

Passato e Presente

14:00 20mn Indeterminé

TG Regione - TG Regione Meteo

14:20 30mn Indeterminé

TG3 - Meteo 3

14:50 10mn Culture & Documentaire

TGR Piazza Affari

15:00 5mn Indeterminé

TG3 L.I.S

15:05 5mn Indeterminé

Rai Parlamento Telegiornale

15:10 15mn Indeterminé

Palestre di vita

15:25 45mn Culture & Documentaire

Romanzo italiano

16:10 55mn Culture & Documentaire

Di là dal fiume e tra gli alberi

17:05 110mn Culture & Documentaire

Geo Magazine

18:55 35mn Indeterminé

Meteo 3 - TG3

19:30 30mn Indeterminé

TG Regione - TG Regione Meteo

20:00 25mn Indeterminé

Blob

20:25 20mn Culture & Documentaire

La dedica

20:45 35mn Indeterminé

Un posto al sole

#cartabianca
21:20 159mn Indeterminé

#cartabianca

23:59 6mn Indeterminé

TG Regione